Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Teoretická časť


1 Fyzika a jej význam (PDF)

2 Fyzikálne veličiny (PDF)

2.1 Jednotky fyzikálnych veličín

2.1.1 Základné jednotky SI sústavy
2.1.2 Odvodené jednotky SI sústavy
2.1.3 Násobky a diely jednotiek SI sústavy
2.1.4 Vedľajšie jednotky

3 Mechanika a mechanický pohyb (PDF)

3.1 Kinematika hmotného bodu

3.1.1 Druhy pohybu

3.2 Poloha hmotného bodu

3.2.1 Polohový vektor

3.3 Okamžitá rýchlosť hmotného bodu

3.4 Okamžité zrýchlenie hmotného bodu

3.5 Priemerná rýchlosť

3.6 Priamočiary pohyb

3.6.1 Rovnomerný priamočiary pohyb
3.6.2 Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb
3.6.3 Špeciálne prípady rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu

3.7 Krivočiary pohyb, pohyb po kružnici

3.7.1 Uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie
3.7.2 Rovnomerný pohyb po kružnici
3.7.3 Zrýchlenie pri krivočiarom pohybe
3.7.4 Rovnomerne zrýchlený pohyb po kružnici

4 Dynamika (PDF)

4.1 Dynamika hmotného bodu

4.2 Otáčavý účinok sily

4.3 Newtonove pohybové zákony

4.3.1 Prvý Newtonov zákon
4.3.2 Druhý Newtonov zákon
4.3.3 Špeciálne prípady druhého Newtonovho zákona
4.3.4 Tretí Newtonov zákon