Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Použitá literatúra


10 Zoznam použitej literatúry :: PDF

BANÍK, I. a kol. 1996. Fyzika – Zbierka úloh 1. 2 .vyd. Bratislava : SF STU, 1996. 224 s. ISBN 80-227-0821-6.
BENSON, H. 1991. University Physics. John Wiley & Sons New York, 926 s.
BEŇUŠKA, J. 2013. Fyzika pre gymnáziá, sila a pohyb. Bratislava : KVANT, 2013. 81 s. ISBN 978-80-97137-86-1 (brož.)
BEŇUŠKA, J. 2013. Testy fyzika – Sada testov pre gymnáziá a SOŠ. Bratislava : KVANT . 2013. ISBN 978-80-89692-01-9 (brož.)
BEŇUŠKA, J. 2013. Fyzika pre gymnáziá, periodické deje. Bratislava : KVANT . 2013. 53 s. ISBN 978-80-89692-00-2 (brož.)
DUNCA, J. a kol. 1999. Riešené príklady z fyziky – na prijímacie skúšky. 2. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 1999. 48 s.
FOJTÍK a kol. 1959. Řešené příklady z fysiky. ČSAV Praha v Státním zemědělském nakladatelství Praha, 216 s.
FRIČOVÁ, O. a kol. 2012. Prípravný kurz zo stredoškolskej fyziky. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, 2012. 178 s. ISBN 978-80-553-1109-8.
GAJTANSKA, M. - KRIŠŤÁK, Ľ. - KUBOVSKÝ, I. - IGAZ, R - RUŽIAK, I. 2014. Fyzika pre drevárstvo. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. 296 s. ISBN 978-80-228-2512-2.
GAJTANSKA, M. - NĚMEC, M. - KRIŠŤÁK, Ľ. 2012. Fyzika v environmentálnom inžinierstve I. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 231 s. ISBN 978-80-228-2316-6.
HAJKO, V. – SZABÓ, J. D. 1980. Základy fyziky. Slovenská akadémia vied Bratislava, 575 s.
HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. 2000. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl. orig., VUTIUM Brno, 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. 2000. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno, 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. 2000. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno, 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
HAJKO, V. a kol. 1988. Fyzika v príkladoch. Alfa Bratislava, 592 s.
HANZELÍK, F. 1972. Fyzika. Príroda Bratislava, 335 s.
HANZELÍK, F. a kol. 1989. Zbierka riešených úloh z fyziky. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 480 s. ISBN 80-05-0005-2.
HANZELÍK a kol. 1989. Návody na cvičenia z fyziky (Tretie prepracované vydanie). Príroda Bratislava, 210 s.
ILKOVIČ, D. 1958. Fyzika. Alfa Bratislava – SNTL Praha, 792 s.
JACKULIAK, Q. a kol. 2002. Zbierka úloh z fyziky I. 1. vyd. Žilina : EDIS, UNIZA v Žiline, 2002. 167 s.
JANÍČEK, P. – KAŠPAROVÁ, J. 2014. Sbírka rěšených příkladů z mechaniky. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice FCHT, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7395-721-6.
KOLEKTÍV AUTOROV: Príklady z FO – Čáp, I. 36FO – C – II – 4, 37FO – D – II – 4, 40FO – C – I – 7, 41FO – D – II – 3, Konrád, Ľ. 42FO – C – II – 1, Mucha, Ľ. 41FO – C – I – 3, 43FO – D – I – 5, 44FO – D – I – 6
KRAJČO, J. a kol. 2004. Konštanty, tabuľky a vzťahy pre štúdium fyziky. 2. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2004. 51 s. ISBN 80-8055-152-9.
KREMPASKÝ, J. 1992. Fyzika. 3. vyd. Bratislava : ALFA, 1992. 504 s. ISBN 80-05-01063-X.
KREMPASKÝ, J. a kol. 1994. Fyzika. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 1994. 262 s.
KUČEROVÁ, A. – MŰLLEROVÁ, J. 2002. Fyzika v príkladoch. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, 2002. 166 s. ISBN 80-8040-183-7.
LANK, V. – VONDRA, M. 1998. Testy z fyziky. 1. vyd. Bratislava : ART AREA, s.r.o. 1998. 80 s. ISBN 80-89109-15-2.
MIKULČÁK, J. a kol. 1992. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1992. 230 s. ISBN 80-08-01489-X.
TEPLIČKA, I. 2005. Fyzika – pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách . Nitra : ENIGMA, 2005. 277 s. ISBN 80-85471-58-2.
VEIS, Š. – MAĎAR, J. – MARTIŠOVITŠ, V. 1978. Všeobecná fyzika 1 - Mechanika a molekulová fyzika . Alfa Bratislava – SNTL Praha, 471 s.
www.bipm.org
www.priklady.eu
New world encyclopedia. Metric system . 2019.[online][Cit 24-1-2019] Dostupné na: www.hurricanefactory.com, 2019
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Metric_system
NIST. Kilogram introduction . 2019. [online][Cit 24-1-2019] Dostupné na: https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction
www.oskole.sk