Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel


Použitá literatúra


11 Zoznam použitej literatúry :: PDF

1. BEŇUŠKA, J. 2013. Fyzika pre gymnáziá, sila a pohyb. Bratislava : KVANT, 2013. 81 s. ISBN 978-80-97137-86-1 (brož.)
2. BEŇUŠKA, J. 2013. Testy fyzika – Sada testov pre gymnáziá a SOŠ. Bratislava : KVANT . 2013. ISBN 978-80-89692-01-9 (brož.)
3. BEŇUŠKA, J. 2006. Digitálna učebnica fyziky pre stredné a základné školy - kompaktný disk. Martin : Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha. 2006.
4. BEŇUŠKA, J. 2013. Fyzika pre gymnáziá, periodické deje. Bratislava : KVANT . 2013. 53 s. ISBN 978-80-89692-00-2 (brož.)
5. ČIEF, J. 2005. Fyzikálne praktikum II. Mechanika, molekulová fyzika a termodynamika. Práca ŠVOČ. Banská Bystrica: 2005.
6. DUNCA, J. a kol. 1999. Riešené príklady z fyziky – na prijímacie skúšky. 2. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 1999. 48 s.
7. GAJTANSKA, M. – DANIHELOVÁ, A. – NĚMEC, M. 2005. Fyzika. Zvolen : Vydaveteľstvo TUZVO, 2005. ISBN 80-228-1493-X.
8. GAJTANSKA, M. – KRIŠŤÁK, Ľ. – KUBOVSKÝ, I. - IGAZ, R - RUŽIAK, I. 2014. Fyzika pre drevárstvo. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. 296 s. ISBN 978-80-228-2512-2.
9. GAJTANSKA, M. – NĚMEC, M. – KRIŠŤÁK, Ľ. 2012. Fyzika v environmentálnom inžinierstve I. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 231 s. ISBN 978-80-228-2316-6.
10. HAJKO, V. – SZABÓ, J. D. 1980. Základy fyziky. Slovenská akadémia vied Bratislava, 575 s.
11. HAJKO, V. a kol. 1988. Fyzika v príkladoch. Bratislava : Alfa, 592 s.
12. HAJKO, V. – DANIEL-SZABÓ, J. 1980. Základy fyziky. Bratislava : VEDA, 1980.
13. HANZELÍK, F. 1972. Fyzika. Príroda Bratislava, 335 s.
14. HANZELÍK, F. a kol. 1989. Zbierka riešených úloh z fyziky. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 480 s. ISBN 80-05-0005-2.
15. HANZELÍK a kol. 1989. Návody na cvičenia z fyziky (Tretie prepracované vydanie). Príroda Bratislava, 1989. 210 s.
16. HORÁK, Z. – KRUPKA, F. 1976. Fyzika. Praha : SNTL ALFA, 1976.
17. HÚŠŤAVA, Š. 2006. Fyzikálne praktikum – Návody na laboratórne cvičenia z fyziky. Trnava : TU Trnava, 2006. 221 s. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné na: http://pdfweb.truni.sk/elskripta/nlcf.pdf
18. ILKOVIČ, D. 1958. Fyzika. Alfa Bratislava – SNTL Praha, 792 s.
19. JACKULIAK, Q. – BAJÁK, I. – VAJDA, D. – HOCKICKO, P. 2002. Zbierka úloh z fyziky I – skriptá. Žilina : EDIS – Vydavateľstvo UNIZA, 2002.
20. KOLEKTÍV AUTOROV KATEDRY FYZIKY, MF SPU v Nitre (doc. RNDr. Juraj Dunca, CSc., doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., prom. fyz. Karol Hlozák, doc. RNDr. František Hanzelík, CSc., RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.) Návody na laboratórne merania (neautorizované a nevydané texty).
21. KOUBEK, V. a kol. 1991. Školské pokusy z fyziky. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1991. 500 s. ISBN 80-08-00348-0.
22. KRAJČO, J. a kol. 2004. Konštanty, tabuľky a vzťahy pre štúdium fyziky. 2. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2004. 51 s. ISBN 80-8055-152-9.
23. KREMPASKÝ, J. 1992. Fyzika. 3. vyd. Bratislava : ALFA, 1992. 504 s. ISBN 80-05-01063-X.
24. KREMPASKÝ, J. a kol. 1994. Fyzika. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 1994. 262 s.
25. KRIŠŤÁK, Ľ. – NĚMEC, M. – HRUŠKA, M. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. 2013. Fyzika v experimentoch – žiacke pracovné listy. 1. vyd. Zvolen : DATA SERVICE, 2013. 140 s. ISBN 978-80-970603-4-3.
26. KRIŠŤÁK, Ľ. – NĚMEC, M. 2011. Inovácia fyzikálneho vzdelávania na technickej univerzite vo Zvolene. Zvolen : Vydaveteľstvo TUZVO, 2011, ISBN 978-80-228-2218-3.
27. KVASNICA, J. – HAVRÁNEK, A. – LUKÁČ, P. – SPRUŠIL, B. 2004. Mechanika. Praha : Academica, 2004. ISBN 80-200-1286-0.
28. MÁDR, V. – KNEJZLÍK, J. – KOPEČNÝ, J. – NOVOTNÝ, I. 1991. Fyzikální měření. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakldatelství technické ôiteratury, 1991. 304 s. ISBN 80-03-00266-4.
29. MIKULČÁK, J. a kol. 1992. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy. 2. vyd. Bratislava : SPN, 1992. 230 s. ISBN 80-08-01489-X.
30. PUDIŠ, D. – MARTINČEK, I. – HOCKICKO, P. – KÚDELČÍK, J. – VAJDA, D. 2007. Vybrané kapitoly z fyziky – skriptá. Žilina : EDIS - Vydavateľstvo UNIZA, 2007. ISBN: 978-80-8070-653-1.
31. STN 01 011. Meracia jednotka je konvenčne stanovená veličina, používaná na kvantitatívne vyjadrenie veličín toho istého rozmeru. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
32. STN 01 0115. Súbor meradiel a iných zariadení zostavený za účelom prevedenia merania určitého druhu. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
33. STN ISO 31-0 (01 1301). 1997. Veličiny a jednotky 0. časť: Všeobecné zásady. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
34. STN ISO 31-1 (01 1301). 1997. Veličiny a jednotky 1. časť: Priestor a čas. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
35. STN ISO 31-2 (01 1301). 1997. Veličiny a jednotky 0. časť: Periodické a príbuzné javy. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
36. STN ISO 31-1 (01 1301). 1997. Veličiny a jednotky 3. časť: Mechanika. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
37. STN ISO 31-11 (01 1301). 1997. Veličiny a jednotky 11. časť: Matematické značky používané vo fyzikálnych vedách a technike. Slovenský úrad technickej normalizácie, Bratislava. 1197.
38. VACHEK, J. 1974. Fyzika pre 1. ročník gymnázia. Bratislava : SPN, 1974.
39. VAJDA, D. – ŠTELINA, J. – KOVÁR, J. – MUSIL, C. – BELLAN, I. – JAMNICKÝ, I. 2003. Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky. 2. nezmenené vydanie, Žilina : Žilinská univerzita vo vydavateľstve EDIS, 2003.
40. VAJDA, D. – ŠTELINA, J. – KOVÁR, J. – MUSIL, C. – BELLAN, I. – JAMNICKÝ, I. 2001. Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky – skriptá. 1. vyd. Žilina : EDIS – Vydavateľstvo UNIZA, 2001.
41. VAJDA, D. – ŠTELINA, J. – KOVÁR, J. – MUSIL, C. – BELLAN, I. – JAMNICKÝ, I. 2003. Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky – skriptá. 2. vyd. Žilina : EDIS – Vydavateľstvo UNIZA, 2003.
42. VALKO, L. – ŠTUBŇA, I. – KOŠINA, S. – PERICHTA, P. – HÚŠŤAVA, Š. – BOČKAY, V. 2000. Návody na laboratórne cvičenie z fyziky I a II. Trenčín : Trenčianska univerzita, 2000. 194 s. ISBN 80-88914-25-6.
43. VEIS, Š. – MAĎAR, J. – MARTIŠOVIČ, V. 1981. Všeobecná fyzika 1 – Mechanika a molekulová fyzika. Bratislava : Alfa, 1981.
44. VESELSKÝ, J. a kol. 2009. FYZIKA – Návody na laboratórne práce. Bratislava : STU Bratislava, 2009. 75 s. ISBN 978-80-22734-79-0.
45. TEPLIČKA, I. 2005. Fyzika – pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Nitra : ENIGMA, 2005. 277 s. ISBN 80-85471-58-2.
46. ZÁMEČNÍK, J. – BANÍK, I. a kol. 1996. FYZIKA – Návody na laboratórne práce. Bratislava : STU Bratislava, 1996. 108 s.
47. ZÁMEČNÍK, J. – VESELSKÝ, J. 2006. Fyzika – návody na laboratórne práce. 1. vyd. Trnava : UCM v Trnave, 2006. 73 s. ISBN 80-89220-24-X.
48. http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/VsG/Vs2-02.htm
49. http://referaty.aktuality.sk/zmeny-skupenstva-latok/
50. www.izito.sk
51. www.marveb.sk
52. www.meteoshop.sk
53. www.oskole.sk