Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
2. diel


Monika Božiková, Ľubomír Kubík, Zuzana Hlaváčová, Ján Csillag, Ana Petrovic, Matúš Bilčík, Peter HlaváčRecenzenti
doc. Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre,
doc. Ing. Martin Olejár, PhD., Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, TF SPU v Nitre,
Ing. Peter Jakubáč (odborník z praxe), Foxconn Slovakia s.r.o. Nitra

Publikácia vyšla s finančnou podporou projektu KEGA č. 017SPU-4/2017 s názvom "Multimediálna učebnica fyziky pre technikov". Riešiteľské pracovisko: Katedra fyziky TF SPU v Nitre.

 

Schválila rektorka SPU v Nitre dňa 4.12.2019 ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov SPU v Nitre online.

Text neprešiel jazykovou úpravou vo vydavateľstve. Za obsahovú aj jazykovú stránku nesú zodpovednosť autori.

Rozsah: 163 s.

Technický redaktor a online publikovanie: Ľubica Jamborová, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre.

 

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019

ISBN 978-80-552-2118-2