Naša poradňa :: Infozdroje — Odkazy

Publikovanie v kocke :: Naša poradňa

Veľmi zjednodušeným spôsobom možno termín publikovanie interpretovať ako zverejnenie, sprístupnenie (určitého obsahu), vrátane ústne komunikovanej informácie. Najčastejšie však pod publikovaním chápeme jeho "materiálny" výsledok v podobe nejakého dokumentu. Informácie sú zaznamenané a komunikované prostredníctvom médií, ktoré prešli vlastným, významným, historickým vývojom. Odborníci hovoria o konvergencii médií, t. j. ich prirodzenom prechode z jednej formy do druhej, pričom určujúcim aspektom je dostupnosť obsahu (potreby a možnosti konkrétnej doby, vrátane technologickej úrovne rozvoja).
Spracované texty prinášajú v krátkosti pohľad na osobitosti vedeckej komunikácie a publikovania, ako aj možnosti autorov v aktuálnom publikačnom prostredí.

Modely, formy, štandardy, nástroje — Podpora publikovania — Hrozby a riziká


DOI - Digital Object Identifier

DOI je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete, identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v globálnej sieti internetu. Je štandardom ISO. Identifikátor DOI je trvalý napriek všetkým zmenám, ktoré sa s objektom dejú (okrem situácie, kedy je objekt fyzicky vymazaný z úložiska/servera). Prideľuje sa na základe členstva v rámci siete z registračných agentúr pôsobiacich v rôznych aplikačných oblastiach. Pre akademické prostredie a oblasť vedeckej literatúry túto funkciu plní medzinárodná registračná agentúra CrossRef. Celý systém zastrešuje medzinárodná asociácia International DOI Foundation.

Každý člen CrossRef platí ročný členský poplatok, ktorý sa vypočítava na základe ročného obratu. Okrem tohto poplatku sa za každý aktuálne publikovaný objekt (maximálne dva roky dozadu) s prideleným DOI platí poplatok vo výške 1 USD. Možno prideliť DOI aj starším publikáciám (napríklad aj digitalizovaným), v tomto prípade je poplatok 0,15 USD.

Ako DOI funguje? Vlastník digitálneho objektu (resp. vydavateľ) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry CrossRef metadáta o digitálnom objekte, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu v sieti. Keď je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu (adresný priestor), je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie perzistencie DOI identifikátora.

Čomu sa prideľuje? DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://...) v internete. Každý dokument musí mať tzv. response page. Stránka s odpoveďou (response page), ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia CrossRef zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.

Najčastejšie typy digitálnych objektov, ktorým možno prideliť DOI: časopis, kniha, článok v časopise, kapitola v knihe, tabuľka, obrázok.

Identifikátor DOI sa skladá z dvoch častí – prefixu a sufixu v tvare DOI 10.XXXX/XXXXXXXXXX: prefix je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje vlastníka digitálneho objektu (inštitúciu, vydavateľa) v tvare 10.XXXX, sufix je ľubovoľný alfanumerický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v rámci inštitúcie (vlastníka) v zmysle interných pravidiel vlastníka. Zaručené musí bezpodmienečne byť to, že jeden objekt nedostane dva identifikátory, alebo že jeden identifikátor bude pridelený dvom objektom.

Kým v predchádzajúcom období odporúčala Crossref uvádzať DOI identifikátory v natívnom tvare (doi 10.XXXX/abc), aktuálne odporúčanie je zobrazovať DOI už v tvare priamo klikateľného permanentného URL (doi:http://dx.doi.org/10.XXXX/abc).

Doplnkové služby: okrem zabezpečenia základných procesov a základných operácií spojených s pridelením DOI zmluvnému partnerovi ponúka CrossRef aj ďalšie služby, ktoré sú buď bezplatné, alebo platené. Patria sem napríklad Cited-by-Linking, čo umožňuje pri článkoch z časopisov zobrazovanie aktuálnej informácie o tom, kto článok citoval (v rámci outbound linking CrossRef) alebo CrossCheck, ktorý umožňuje v rámci systému CrossRef vyhľadávanie/kontrolu plagiátov

Koordinácia DOI na SPU v Nitre

Zmluvu o prístupe k systému DOI podpisuje štatutárny reprezentant vydavateľa – rektor SPU v Nitre, ktorý deleguje výkon agendy na koordinátora. Koordinátorom a reprezentantom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v systéme Crossref je Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Tá zabezpečuje exporty metadát (v prípade že publikačný systém umožňuje exporty v XML) alebo zápis metadát (manuálny zápis cez formulár) do systému DOI na základe prideleného administrátorského konta a aktualizáciu údajov v prípade zmeny (informácia o zmene musí byť korporátnym autorom/autorom//fakultou oficiálne oznámená kompetentnému pracovníkovi knižnice, ktorý zabezpečuje agendu DOI). Kontakt: doi@uniag.sk

Valid HTML 4.01 Transitional